Om

Jag som startat denna blogg är Katarina Eriksson, ma/no/tk/bd lärare på Alvikskolan i ett nära samarbete med min kollega Eva Rännar specialpedagog på Alvikskskolan. Vi har 10 elever i år 5 och 15 elever i år 6 som vi deltar med. Medredaktörer på bloggen är Susanne Fredriksson, Alviksskolan som deltar med 16 elever i år 4. Nathalie Viklund ma/no lärare på Svanbergaskolan i Norrtälje tillsammans med hennes  22 elever i år 5 och 24 elever i år 6. Jimmie Nordberg med hans 20 elever i år 4 på Luckstaskola i Sundsvall. 
Under vårterminen 2014 hade vi ett matematiksamarbete Norrtälje-Luleå.
Eleverna fick då göra egna problem, som de filmade in till varandra och lade in på en gemensam blogg http://alviksvanberga.blogspot.se. Problemen skulle skildra hur det är att vara 10-12 år i Alvik/Norrtälje. Detta samarbete gav oss så mycket, vi såg att detta sätt att arbeta gav eleverna förutsättningar att utveckla alla förmågor i matematiken på en och samma gång.

På Alvikskolan blev vi intresserade av det "omdefinierade lärandet i matematiken" och ansökte om stipendium från "Gudrun Malmers stiftelse". Stipendiumet för att bedriva klassrumsnära forskning under läsåret 2015/2016, blev beviljat och vi ville fortsätta utveckla arbetet med gemensam matematikblogg, som en del i vår forskningsstudie.
Våra frågeställningar är:

 • Kan användande av digitala verktyg via ett entreprenöriellt förhållningssätt utveckla och förstärka elevernas förståelse för begreppen area, omkrets och skala?
 • Kan användandet av digitala verktyg och matematik kopplade till verkliga problem via ett entreprenöriellt förhållningssätt öka elevernas engagemang/motivation och inställning till matematik?"

Vi kontaktade åter Nathalie och frågade hon tillsammans med hennes elever ville  vara med och skapa och utvecklar"MatteUnited bloggen".  Sedan fick vi även kontakt, via twitter, med Jimmie Nordberg i Sundsvall och frågade om han också var intresserad av att vara med. Jimmie har år 4 i matematik. Vi fick även med vår kollega Susanne Fredriksson som undervisar  år 4 i matematik på Alviksskolan. Ett häftigt samarbete, ser vi framemot!
Problemen som eleverna skapar får de gradera in efter hur mycket "styrka" de tycker att deras matematikproblem har. Detta gör att det även blir lättare att arbeta med sidan ur ett åldersintegrerat perspektiv. Problemen kommer också att skildra elevernas skolvardag och fritid i de respektive orterna.
Under decembermånad  har vi haft  en gemensam adventskalender, där eleverna har filmat in egna "visste du att?" inom matematik. Här har matematikhistoria kommit in på ett naturligt sätt.

Eleverna och vi pedagoger kommer även att recensera matematikappar. Dessa recensioner ska både kunna hjälpa oss, eleverna men även andra pedagoger runt om i landet.
Under vårterminen utvecklar vi vidare bloggen ytterligare. Varje vecka kommer en skola att vara veckans matematikbloggare. Alviksskolan år 6 startar upp som årets första bloggare.
Eleverna på Alviksksolan-Svanbergaskolan-Luckstaskolan bygger tillsammans upp bloggen. På Alvikskskolan bygger vi upp matematikhjälpen sidan, detta som en del av vår forskningsstudie.  Tanken är att "Matte United bloggen" ska kunna utnyttjas som resurs för andra elever, pedagoger men även som en inspiration över hur ett matematiksamarbete kan ske på ett enkelt sätt.

Kopplingar till läroplanen
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut- sättningar att utveckla sin förmåga att
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Exempel på centralt innehåll som  kommer att behandlas:
 • tal och deras egenskaper.
 • Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Geometri
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

"Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans." LGR 11

Upphovsrätt: Vi publicerar framförallt egen producerat material. Vi har ritat, filmat, tagit kort.N är/om vi använder oss av andra källor erkänner vi dessa i enlighet med gällande regler för upphovsrätt. Vi ser till att alltid hålla den diskussionen i liv tillsammans med våra elever.När vi publicerat andras material, instruktionsfilmer /dokument  så är/har vi varit i direkt kontakt med upphovsmakaren för att få bekräftelse för publicering. Vi har dessutom arbetat kring olika källor och källkritik och så fort vi ska publicera bilder etc så är vi noga med att påminna eleverna om upphovsrätten.  

Varför vi ska vinna?
Eleverna:
För att vi är mlg och har kämpat super mycket
Vi lär oss lär oss att samarbeta bättre och man lär sig mycket mer än i en bok
För matte United är kul när man kan göra själv problem
Samarbete är en sak som hjälper mej i matte
Jag tycker att vi ska vinna s för att bloggen är en bra hjälp och man lär sig mycket om att blogga och lösa olika matte problem
För att det är roligt att vinna för att det är så många som tävlar
Jag tycker att vi ska vinna för att vi har en bra blogg och för att vi har sammarbetat bra på så långt håll.
Man lär sig mycket mer än vad man kunde förut. Det är roligt arbets sätt, det är roligt att göra problem till andra,
Jag tycker att vi ska vinna webbtstjärnan för att vi har en ny och bra idé där vi samarbetar med andra skolor och lär oss mycket samtidigt.
Det är roligt att göra problem till andra och även att göra andras problem. Jag vet att det finns en verklig mottagare.
Vi är bäst
Jag lär mig mycket och detta är ett roligt sätt att jobba med matematik. Vi löser andras problem och vi gör egna prblem som andra elever ska lösa.
Vi ska vinna för vi har jobbat hårt med de här jobbet
Jag vill vinna för att vi har jobbat hårt med det.Man får jobba matte på ett annat sätt.
Vi ska vinna för att lär sig mycket på den bloggen, det är kul att jobba med andra klasser ute i landet
Det är en smart och kreativ idé och det har varit ganska kul
Vi jobbar bra och det är inte så många som gör som vi
För att vi har jobbat hårt med våran blogg.
För det har varit ibland kult.
För att vi får pengar. Att man får jobba med matte på ett annat sätt.
Jag vill att vi ska vinna för att någon har u klottrat på våran skola och jag tycker inte om det för det slösar pengar för våran skola när dom jag ta bort det..
Jag tycker att vi ska vinna för att jag har blivit mycket bättre på matte.
vi lär oss om ett roligare sätt att för det är många som inte gillar matte men gillar datorer.
t.e.x.för att matteunited är ett sett vi kan hålla kontakten...även fast vi inte har skypat på länge...
jag vill att matte united ska vinna för att det är kul att många skolor är med och sammarbetar,matteunited har gjort satt jag kan lista ut olika saker lättare.
Jag tycker att vi ska vinna webbstjärnan för att vi har ett spännande och roligt samarbete med de andra skolorna. Det är spännande och roligt att arbeta med ma.u eftersom att det är barn från andra skolor som löser våra uppdrag. Därför tycker jag att vi ska vinna webbstjärnan.
Dem har lärt oss mer matte
Jag tycker vi ska vinna webbstjärnan för att vi jobbar matematik på ett unikt sätt.
Vi jobbar hårt med det
För att vi bloggar mycket
För att matteunited är så lärorikt. och det är roligt och lösa andras problem.
Vi lär oss att samarbeta bättre
Jag tycker att vi ska vinna för att jag har lärt mig mycket och det är roligt.
Det är roligare att lära sig för att det är vi som har gjort frågorna och alla gör olika. Jag vet att det är en annan elever som löser eller har gjort ett rpblem.
Samarbete förklara och vi är med 2 andra skolor
Den har lärt oss mera matte
Vi blir så duktiga på matte så vi är värd att vinna
För jag vill bara vinna den
jag tycker att ma.u för att vi lägger ut problem till varandra
Lärarna: Vi har utforskat nya vägar till samarbete på avstånd. Vi hoppas denna blogg skapar inspiration hos andra att testa liknande samarbetesformer. Bloggen är ett utmärkt plattform för samarbete. Vi ser elevernas att eleverna glädje till problemlösning via matteunited är stor. Eleverna tycker att det är roligt! Förmågorna i matematik hamnar i fokus. Ett motivationshöjande arbetssätt!

Att ha verkliga mottagare till sina problem är häftigt. Eleverna får insikt i andra elevers skolvardag. Tillsammans utforskar vi internets olika möjligheter. Att vi lärare dessutom har utvidgat vårt eget kollegium är coolt. Via skype och twitter har vi konfererat, lagt upp planer samt utvärderat olika uppgifter. Att arbeta på en liten skola är inget problem när man har kollegor på andra platser runt om i Sverige. Ett för oss vinnande koncept!

Vad eleverna  tycker att de har lärt sig:

Vad/vilken som uppfann matteord
Jag lärde mig att hur man ritar exakt likadant på två sidor.
Att egyptiska siffror är inte lika dana men att romerska är ganska lickt egyptiska siffrorna
Jag lärde mig att använda ipaden bättre och jag lärde mig att samarbeta bättre och jag lärde mig massor av mate saker.
Jag lärde mig mer om mattens ursprung.
Jag lärde mig mer om samarbete, jag lärde mig mycket matematikhistoria
Hur siffrorna kom till
Mattematik historia
Digitalt lärde jag mig mera om hur man anvender iMovie, har jag lär mig hur man gör inlägg och kunskapsmässigt har jag lärt mig mera om division.
jag lärde mig mer om multiplikation, svårt att förklara, lärde mig många olika saker
jag lärde mig mycket av kalendern och jag tycker det är roligt att vi har matteunited.
Jag lärde mig mera matte
jag lärde mig att använt division
att med vatten kan man mäta
olika...t.e.x. jobba tillsammans,samarbete,tro på dig själv ovh var snäll mot dig/din vän!
Jag lärde mig mycket av adventskalendern, eftersom att jag gjorde en egen film så lärde jag mig mycket om det området som jag arbetade med.
Mattehistoria.
jag lärde mig t.ex vad likhetstecknet betyder och varför det heter grader celcius och mycket mer
Jag har lärt mig mera matte
Det var roligt och man längtade till nästa dag för att få veta nästa lucka!
Matematik historia
Jag har lärt mig att använda iMovie och om hur man räknade förr i tiden
Mest kusnkapsmässigt, mycket mattehistoria, jag lärde mig att vi i gruppen behövde anpassa oss till varandra då vi jobbade med "vår" lucka
jag lärde mig och använda andra mattebegrepp
Jag blev bättre på att göra en iMovie, jag fick veta mer om hur man räknade matte för flera år sedan


Vad vi ser att eleverna har lärt sig:
Vi ser att eleverna lärt sig att formulera egna problem. Genom att lösa andras problem så upptäcker de vilken information som är viktig att få med, hur ska man ska göra för att filma och illustrera det man tänkt, hur man använder sin röst och hur man uttrycker sig så att andra förstår. Vi ser också att de utvecklat sin förmåga att använda sig av matematiskabegrepp när de förklarar sina tankegångar. Eleverna har också lärt sig olika digitalaverktyg, nya matematikappar, publicera på youtube, göra blogginlägg, göra egna samt använda sig av instruktionsfilmer för att lösa matematikproblem etc. Matematikhistoria har också blivit roligt och intressant via adventskalendernEleverna har också lärt sig att avstånd är inga hinder för samarbete.


Alvik:
Norrtälje
Sundsvall

Pedagogbloggar: www.pedagogikochikt.blogspot.se Katarina Eriksson, Luleå
https://jimmienordberg.wordpress.com/ Jimmie Nordberg, Sundsvall
http://speceva.blogspot.se / Eva Rännar, Luleå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar